Asuminen ja ympäristö

Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan puunkaatoon. Yhdenkin puun kaataminen saattaa edellyttää lupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §, maisematyölupa:

Maisemaa muuttavaa puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilma lupaa (toimenpiderajoitus):

1. asemakaava-alueella
2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten taikka myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupa ei ole myöskään tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Vapaamuotoinen maisematyölupahakemus toimitetaan rakennusvalvonnan palveluyksikköön ja asian ratkaisee ympäristölautakunta. Käsittelystä peritään rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen mukainen maksu.