Asuminen ja ympäristö

Maisematyölupa on haettava maisemaa muuttavaan puunkaatoon. Yhdenkin puun kaataminen saattaa edellyttää lupaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaki 128 §, maisematyölupa:
Maisemaa muuttavaa puiden kaatamista tai muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):
1. asemakaava-alueella
2. yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään; eikä
3. alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei tarvita yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin. Katso ohjeistus tonttipuiden kaatamisesta.

Maisematyölupa ei ole tarpeen, jos toimenpide perustuu maantielain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan tai ratalain mukaiseen hyväksyttyyn ratasuunnitelmaan.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa tarkoitettu lupa.

Maisematyölupahakemus toimitetaan rakennusvalvonnan palveluyksikköön. Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa karttaote ja valokuva kohteesta. Tarvittaessa ota yhteyttä rakennusvalvontaan. Käsittelystä peritään rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavien maksujen mukainen maksu.