Asuminen ja ympäristö

Ennen varsinaisen rakennusluvan hakemista on haettava suunnittelutarveratkaisua, kun rakentaminen sijoittuu suunnittelutarvealueelle.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan aluetta, jolla olemassa olevan rakennuskannan tai rakentamispaineen johdosta  on yhdyskuntarakentamisen tarvetta. Alueen käyttö edellyttää erityisiä toimenpiteitä, kuten teiden, vesijohdon tai viemärin rakentamista tai vapaa-alueiden järjestämistä. Sellaiset järjestelyt suunnitellaan pääsääntöisesti asemakaavassa.
Myös ympäristövaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen sovelletaan suunnittelutarvesäännöksiä.

Rakennusluvan myöntäminen suunnittelutarvealueella, jolle ei ole hyväksytty asemakaavaa, edellyttää erityisten edellytysten täyttymistä, jotka tutkitaan suunnittelutarveratkaisussa ennen varsinaisen rakennuslupa-asian käsittelyä. Se, edellyttääkö hanke suunnittelutarveratkaisua, harkitaan tapauskohtaisesti. Ratkaisuun vaikuttavat alueen rakennuskanta, sen laatu ja laajuus, rakennushankkeen suuruus ja sijoittuminen sekä alueen käyttöön liittyvät yhteiset tarpeet.

Suunnittelutarvealueella on sallittu ilman suunnittelutarveratkaisua rakennuksen korjaaminen, asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen tai jo olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus jätetään rakennusvalvontaan.

Hakemukseen  tarvittavat yleisimmät liitteet ovat:

Suunnittelutarveratkaisu on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Suunnittelutarveratkaisun voimassaoloaikana tulee hakea varsinaiselle rakentamiselle lupa.

Sähköisestä asiointipalvelusta suunnittelija voi tilata naapuriselvitykset ym. aineiston lupaa varten.

Rakennusvalvonnan maksut