Asuminen ja ympäristö

Rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä myöntää poikkeus.

Poikkeamisen ratkaisee joko kuntai tai ELY-keskus hankkeesta riippuen. Jos kyse on vähäistä suuremmasta poikkeamisesta asemakaavan rakennusoikeudesta tai poikkeamisesta rakennuksen suojelua koskevasta kaavamääräyksestä, poikkeamisluvan myöntää Varsinais-Suomen ELY-keskus. Kunnan ratkaisuvallassa olevan asian ratkaisee Raumalla kaavoitusviranomaisena toimiva kaupunginhallitus.

Rakennuksen rakentaminen tai vähäistä suurempi laajentaminen ranta-alueella edellyttää poikkeamislupaa, jos alueella ei ole voimassa asemakaavaa tai rakentamista suoraan ohjaavaa yleiskaavaa. Kun kyseessä on uuden rakennuksen rakentaminen, ratkaisee asian Varsinais-Suomen ELY-keskus. Olemassa olevan asuinrakennuksen laajentamista tai korvaamista koskevan poikkeamisluvan ratkaisee kuitenkin kunta.

Poikkeamishakemukset jätetään rakennusvalvontaan. Jos ratkaisuvalta on ELY-keskuksella, toimittaa kunta hakemuksen lausuntonsa ohella eteenpäin.

Poikkeamishakemukseen tarvittavia yleisimpiä liiteasiakirjoja ovat:

  • poikkeamista koskeva lupahakemus yhtenä kappaleena
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija itse ei allekirjoita hakemusta
  • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa
  • pääpiirustukset (neljänä sarjana)
  • selvitys naapurille tiedottamisesta

Rakennusluvan yhteydessä voidaan edellytysten täyttyessä myöntää vähäisiä poikkeamisia rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista tai muista rajoituksista. Vähäisyyden arviointiin vaikuttavat mm. asemakaavan ikä, johtaako poikkeaminen kokonaisuuden kannalta parempaan lopputulokseen, onko kyseessä uuden rakennuksen rakentaminen vai olemassa olevan korjaaminen, naapureiden kannanottot jne.

Poikkeamislupa on voimassa päätöksessä määrätyn ajan, joka voi olla enintään kaksi vuotta. Poikkeamisluvan voimassaoloaikana tulee hakea varsinaiselle rakentamiselle lupa.

Sähköisestä asiointipalvelusta suunnittelija voi tilata naapuriselvitykset ym. aineiston lupaa varten.

Rakennusvalvonnan maksut