Asuminen ja ympäristö

Kiinteistönmääritys

Kiinteistönmääritystoimituksessa ratkaistaan kiinteistön ulottuvuuteen ja muihin ominaisuuksiin liittyviä riitoja ja epäselvyyksiä. Tavallisin kiinteistönmääritys on rajankäynti. Kiinteistönmääritystoimitus tehdään kiinteistön omistajan tai muun sellaisen henkilön hakemuksesta, jonka oikeutta määritys välittömästi koskee.

Rajankäynnin toimituskustannus on 500 euroa. Muista kiinteistönmäärityksistä peritään aikaveloitukseen perustuvat todelliset kustannukset.

Tontin rekisteröinti

Asemakaavan ja sitovan tonttijaon mukainen kaavatontti on rakentamiskelpoinen vasta, kun se on merkitty kiinteistörekisteriin.

Normaalisti rekisteröinti tapahtuu kiinteistötoimituksen eli lohkomisen perusteella. Mikäli kuitenkin tilan tai aikaisemman asemakaavan mukaisen tontin jäljellä oleva alue vastaa rajoiltaan uuden kaavatontin aluetta, tontti voidaan rekisteröidä myös ilman lohkomista. Tällaiseen rekisteröintiin ei liity toimituskokousta eikä sen yhteydessä yleensä suoriteta maastoon merkitsemistä.

Toimenpiteen, jolla kaavatontti merkitään tonttina kiinteistörekisteriin, kustannus on 300 euroa. Mikäli päätöstä varten tontilla tehdään tarkistusmittauksia, kustannus on 450 euroa.

Rasitetoimitus

Kiinteistön hyväksi voidaan perustaa toisen rekisteriyksikön alueelle pysyvänä rasitteena oikeus.

Erillisen enintään kahta rasitetta koskevan rasitetoimituksen toimitusmaksu on 450 euroa. Jokainen seuraava rasite lisää kustannusta 100 euroa.

Rakennusrasitteen perustaminen, muuttaminen ja poistaminen 350,00 euroa, Jokainen seuraava rasite lisää kustannusta 200 euroa.

Tilusvaihto

Tilusvaihdolla voidaan vaihtaa alueita kiinteistöjen kesken. Toimitus edellyttää yleensä maanomistajien sopimusta ja sitä, että vaihdettavat alueet ovat likimäärin samanarvoiset.

Asemakaava-alueella suoritettavan tilusvaihdon edellytyksenä on, että se edistää tonttien muodostamista. Tilusvaihto voidaan suorittaa lohkomisen yhteydessä.

Erillisestä tilusvaihdosta suoritettava maksu on 500 euroa, lohkomisen yhteydessä maksu on 250 euroa.

 

Kiinteistöjen yhdistäminen

Kiinteistöjen yhdistäminen voidaan suorittaa kiinteistörekisterin pitäjän päätöksellä Kiinteistönmuodostamislain 214§:ssä tarkoitettujen edellytysten täyttyessä. Kiinteistöjen on kuuluttava samalle omistajalle ja niiden tulee olla tarkoitettu kuulumaan samaan käyttöyksikköön

Yhdistämisestä peritään 250 euron suuruinen maksu. Mikäli yhdistämiseen liittyy myös kiinnityksien käsittelyä, maksu on 350 euroa.

Yleisen alueen lohkominen

Asemakaavan mukaisia yleisiä alueita ovat kadut, puistot, torit, liikennealueet, erityisalueet ja vesialueet. Kaupunki saa ensimmäisen asemakaavan mukaiset katualueet omistukseensa suoraan yleisen alueen lohkomisen perusteella. Yleiset alueet muodostetaan kiinteistöiksi yleisen alueen lohkomisella yleensä kaupungin hakemuksesta.