Asuminen ja ympäristö

Raumalla on kaksi ilmanlaadun mittausasemaa. Keskustan mittausasemalla mitataan hengitettävien hiukkasten ja typpidioksidin pitoisuuksia. Sinisaaren mittausasemalla mitataan haisevia rikkiyhdisteitä sekä rikkidioksidia.

Ilman epäpuhtaudet ovat haitallisia ihmiselle, luonnolle ja materiaaleille. Ilmassa on luonnostaan jonkin verran epäpuhtauksia. Ongelmia aiheuttavat ihmisen toiminnan seurauksena syntyvät kaasumaiset yhdisteet ja hiukkaset.

Päivittäisessä ilmanlaatutiedotuksessa käytetään ilmanlaatuindeksiä. Sen avulla mittausasemien ilman laatu voidaan tiivistää havainnolliseen väriasteikkoon ja laatusanoihin hyvä, tyydyttävä, välttävä, huono ja erittäin huono. Indeksi on mittausasemille tunneittain laskettava vertailuluku, joka kuvaa senhetkistä ilmanlaatua suhteutettuna ilmanlaadun ohje- ja raja-arvoihin.

Ilmanlaatuindeksin laskennassa voidaan ottaa huomioon rikkidioksidin (SO2), typpidioksidin (NO2), hengitettävien hiukkasten (PM10), pienhiukkasten (PM2.5), otsonin (O3), hiilimonoksidin (CO) ja haisevien rikkiyhdisteiden (TRS) pitoisuudet. Asemilla ei mitata näitä kaikkia pitoisuuksia, joten käytännössä indeksi lasketaan aina vain osasta yhdisteitä. Eri asemien indeksit eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään. Jos asemalla mitataan yhtä tai kahta yhdistettä, indeksiä ei lasketa lainkaan.

Raportit ilmanlaadun seurannasta keskustassa sekä Rauman Sinisaaressa löytyvät: www.rauma.fi/ilmanlaatu

Ilmanlaadun raja-arvon ylitykset vuonna 2024

Hengitettävien hiukkasten PM10 24 tunnin pitoisuus. Raja arvo on 50 µg/m³.

  • 6.3.2024 67 µg/m³
  • 10.3.2024 67 µg/m³
  • 11.3.2024 90 µg/m³
  • 12.3.2024 89 µg/m³
  • 26.3.2024 73 µg/m³