Asuminen ja ympäristö

Vesilaki määrää, että kaikista ruoppaushankkeista on tehtävä ilmoitus vesialueen omistajalle sekä alueellisen ELY-keskuksen ympäristövastuualueelle. Ilmoitus on tehtävä vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloittamista. Kun vesialue on yhteistä ja osakaskunta on järjestäytynyt, ilmoitus tehdään osakaskunnan puheenjohtajalle tai sihteerille. Mikäli yhteisen vesialueen osakaskunta ei ole järjestäytynyt, ilmoitus toimitetaan kaikille tiedossa oleville osakkaille.

Ilmoituksen perusteella ELY-keskus arvioi luvantarpeen tapauskohtaisesti. Lupa, vaaditaan, jos toimenpiteistä voi aiheutua haittaa esimerkiksi luonnolle tai kalakannoille. Aina kun ruoppausmassamäärä ylittää 500 m3, on hankkeelle haettava Etelä-Suomen Aluehallintoviraston lupa.  Myös alle hehtaarin kokoisen luonnontilaisen kaltaisen lammen sekä merenrannoilla alle kymmenen hehtaarin kokoisen luonontilankaltaisen fladan tai kluuvijärven luonnontilan vaarantaminen on aina kiellettyä ilman aluehallintoviraston lupaa.

Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.-30.4. välisenä aikana. Jos linnustolle tai kalastolle ei aiheudu haittaa, voi ruopata vielä toukokuussa. Suojelu-, Natura- ja muilla linnuston kannalta merkittävillä alueilla työaika on 1.10.-31.3.

Ruoppaustoimenpiteet tulee aina suunnitella ja toteuttaa huolellisesti, jotta mahdollisilta ympäristöhaitoilta ja naapuririidoilta vältytään. Ruoppauksessa ja läjitysmassojen sijoituksessa tulee erityisesti ottaa huomioon luonto- ja vesiympäristö maisema-arvoineen. Ruoppausmassoja ei saa läjittää toisen maa-alueelle tai vesijätölle ilman maanomistajan suostumusta. Massojen asianmukainen läjitys tulee varmistaa, jotta ne eivät pääse takaisin vesistöön tulvan, aallokon tai sateen vaikutuksesta. Läjitysalue on siistittävä ympäristöön sopivaksi.

Ruoppausmassoja ei saa lainkaan, ilman aluehallintoviraston lupaa, läjittää vesialueelle, mutta myös rantavyöhykkeen luontoarvot tulee ottaa huomioon sekä ruoppauksessa että massojen läjityksessä. Massoja ei saa läjittää luonnonsuojelu- tai Natura-alueelle, eikä arvokkaille perinnebiotoopeille.

Ruoppauksen toteuttaja on vastuussa hankkeen lainmukaisuudesta ja aiheuttamistaan haitallisista seurauksista.

Ruoppausilmoitus palautetaan Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, joka toimii valtion valvontaviranomaisena. Kaupungin ympäristönsuojelusta saa lisätietoja ja ohjeita ruoppauksen toteuttamiseen. Ruoppausilmoituksen voi tehdä sähköisesti.

Ohjeita ruoppaukseen löytyy valtion ympäristöhallinnon verkkopalvelusta.