Asuminen ja ympäristö

Vesilailla säännellään vesitaloushankkeiden lupa-asioita. Niitä ovat esimerkiksi laiturin, sillan, padon, vesijohdon ja kaapelin rakentaminen vesistöön, vesivoiman hyödyntäminen, ojitus, vesistön säännöstely sekä veden ottaminen. Vesistön pilaamisasiat käsitellään ympäristönsuojelulain nojalla.

Vesilain mukaisen luvan tarve riippuu siitä, loukkaako vesistössä, pohjavedessä tai vesiympäristössä tapahtuva muutos yleistä tai yksityistä etua. Lisäksi lupa tarvitaan vaikutuksista riippumatta aina muun muassa vedenkorkeuden muuttamiseen, yli 500 m3 ruoppauksiin sekä ruoppausmassojen sijoittamiseen vesialueelle.

Vesilakia valvovia viranomaisia ovat elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ja kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvova viranomainen antaa pyydettäessä lausunnon vesilain mukaisen luvan tarpeesta. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta (AVI), jonka toimialueella hanke toteutetaan. Rauman alueen lupahakemukset käsitellään Etelä-Suomen Aluehallintovirastossa.

Luvantarve ei koske vain suuria toimenpiteitä. Monet koti- tai mökkirannan pieniltäkin vaikuttavat hankkeet voivat vaatia vesilain mukaisen luvan tai niistä tulee tehdä ilmoitus.

Vesilain mukainen tutkimuslupa

Mikäli asiasta ei muuten sovita, voi ympäristö- ja lupalautakunta myöntää luvan toisen alueella tehtäviin maaperä-, vesimäärä-, tai muihin tutkimuksiin, jotka ovat tarpeen vesilain mukaisen hankkeen vaikutusten, toteuttamismahdollisuuksien tai pohjavesivarojen selvittämiseksi. Tutkimuslupa annetaan määräajaksi. Lupaa haetaan Lupapiste -palvelun kautta.