Asuminen ja ympäristö

Rakennusvalvonnan lupapäätöksessä määrätään katselmusten suorittamisesta. Tarvittaessa voidaan järjestää muukin viranomaistarkastus. Rakennushankkeesta vastaava huolehtii katselmusten tilaamisesta työmaan edistymisen mukaan. Katselmuspyynnöt esitetään suoraan rakennusvalvonnan tarkastajalle tai lupasihteerille.

Katselmuksessa on tarkoitus todeta, onko tiettyyn rakennusvaiheeseen kuuluvat toimenpiteet ja tarkastukset sekä tarvittavat selvitykset tehty ja onko havaittujen epäkohtien tai puutteiden johdosta edellytetyt toimenpiteet suoritettu.

Mikäli rakennuslupapäätöksessä on vaadittu rakennesuunnitelmia (pdf), on ne toimitettava työmaalle ja rakennusvalvontaviranomaiselle ennen kyseisen rakennusvaiheen aloittamista.

Yleisimpiä katselmuksia tai tarkastuksia

Rakennuksen paikan merkitseminen

Ennen rakentamisen aloittamista kunnan asianomaisen viranomaisen on huolehdittava rakennuksen paikan ja sen korkeusaseman merkitsemisestä hyväksyttyjen piirustusten mukaisesti. Mittauspalvelut tilataan kaupungin palvelupiste Pyyrmanista, puh. 02 834 5000.

Lisäohjeita paikan merkitsemisestä

Sokkelin korkeuden määrääminen

Lupapiirustuksissa on määritelty rakennuksen korkeusasema sokkelikorkeutena. Maastonmuodot ja ympäristön muut olosuhteet vaikuttavat ympäristöön soveltuvaan rakennuksen korkeusasemaan. Rakennuksen lopullinen korkeusasema todetaan työvaihetta koskevassa katselmuksessa ja tässä yhteydessä piirustuksissa määriteltyyn korkeuteen voidaan tehdä vähäinen muutos. Hyväksytty korkeus merkitään katselmuspöytäkirjaan.

Jos muutoksella on vaikutusta naapurin asemaan, on muutokseen saatava naapurin suostumus. Jos suostumusta ei saada tai jos muutos on merkittävä, muutokselle on haettava lupa.

Pohjakatselmus

Pohjakatselmus toimitetaan, kun on kaivettu suunniteltuun perustamistasoon jolloin kantava maapohja on näkyvissä. Kaivuun taso määritetään pohjatutkimuksen ja perustussuunnitelman perusteella. Yleensä pohjakatselmus ja sokkelikorkeuden määrääminen on luontevaa suorittaa samanaikaisesti.

Sijaintikatselmus

Rakennuksen perustustyön tai sitä vastaavan rakennusvaiheen valmistuttua rakentamista ei saa jatkaa ennen kuin katselmuksessa on todettu edellä tarkoitettu rakennuksen paikka ja korkeusasema. Mittauspalvelut tilataan kaupungin palvelupiste Pyyrmanista puh. 02 834 5000.

Lisäohjeita sijaintikatselmukseen

Rakennekatselmus

Rakennekatselmus toimitetaan usein kahdessa tai useammassa vaiheessa. Perustukset tarkastetaan, kun rakenteet on laudoitettu ja raudoitettu. Kantavat rakenteet tarkastetaan, kun ne ja niihin liittyvät veden-, kosteuden-, äänen- ja lämmöneritystyöt sekä paloturvallisuuteen liittyvät työt on tehty. Kantavia rakenteita ei saa ennen rakennekatselmusta pysyvästi peittää.

Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmus

Lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteiden katselmukset toimitetaan, kun lämmityslaitteistot, vesi- ja viemärilaitteistot, ilmanvaihtolaitteistot ja savuhormit on tehty, mitattu ja säädetty.

Käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus

Rakennusta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on loppukatselmuksessa käyttöön hyväksytty. Käytännössä loppukatselmus jakautuu usein kahteen vaiheeseen: osittaiseen loppukatselmukseen eli käyttöönottokatselmukseen ja loppukatselmukseen.
Käyttöönottokatselmuksessa todetaan rakennuksen soveltuminen käyttöön otettavaksi huomioiden turvallisuuteen ja terveellisyyteen liittyvät tekijät. Rakennuksen käyttöturvallisuuteen perustuvat tarkastukset, kuten palo- , sähkö- ja ilmanvaihtotarkastukset, tulee olla tätä ennen tehtynä.

Loppukatselmuksen edellytyksenä on, että rakennustyö on valmis, rakennus on kaikilta osin otettavissa käyttöön ja viranomaisvalvonnan kannalta säädetyt ja määrätyt tarkastukset ja niiden vaatimat toimet on suoritettu. Jos rakennuksesta on määrätty laadittavaksi käyttö- ja huolto-ohje, tulee sen olla loppukatselmusta haettaessa riittävässä laajuudessa valmis ja luovutettavissa omistajalle. Loppukatselmuksen tarkoitus rakenteiden osalta on varmistaa, että rakennushankkeeseen ryhtyvä on täyttänyt huolellisuusvelvollisuutensa ja että tämä myös voidaan todentaa asiakirjoin.