Asuminen ja ympäristö

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

  • asemakaava-alueella
  • ranta-asemakaava-alueella, jos ranta-asemakaavassa niin määrätään
  • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään
  • alueella, jossa on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Lupa ei ole tarpeen yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten tai myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen eikä vaikutuksiltaan vähäisiin toimenpiteisiin.

Maisematyölupahakemukseen tarvittavia yleisimpiä liiteasiakirjoja ovat:

  • maisematyölupahakemus
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija itse ei allekirjoita hakemusta
  • selvitys siitä, että hakija hallitsee tonttia tai rakennuspaikkaa
  • suunnitelmat
  • selvitys naapureille tiedottamisesta

Rakennusvalvonnan maksut